Farm Fun by Andre Hoeve

Wegens een technische storing zijn contactaanvragen van  zaterdag 12-10 tot  woensdag 15-10 vanuit het formulier op de contactpagina mogelijk niet goed doorgekomen. Bel ons even wanneer u geen reactie hebt ontvangen. 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A.  Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Farm Fun by André Hoeve worden georganiseerd.

B.  Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Farm Fun by André Hoeve

C.  Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Farm Fun by André Hoeve georganiseerde activiteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Farm Fun by André Hoeve en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden per bank in geldige Nederlands valuta.
 2. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag zelf voorafgaand aan de georganiseerde activiteiten.

Artikel 4 Aantal deelnemers

 1. Farm Fun by André Hoeve organiseert activiteiten voor een minimum van 10 personen. Uitgezonderd bij de kinderpartijtjes. Hierbij geldt een minimum van 7 kinderen.
 2. Bij een minder aantal personen wordt het bedrag van het minimumaantal in rekening gebracht.

Artikel 5 Annuleren

 1. Annuleren kan zonder kosten mits dit 24 uur van tevoren wordt gemeld.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever/deelnemer

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Opdrachtgever verklaart alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers te hebben gemeld aan Farm Fun by André Hoeve.
 3. Opdrachtgever verklaart de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 4. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 5. Farm Fun by André Hoeve zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing. Verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
 6. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Farm Fun by André Hoeve en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
 7. De activiteit vindt ook bij slecht weer plaats in overleg met de opdrachtgever, tenzij het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Farm Fun by André Hoeve zal in dit geval haar best doen een alternatief programma aan te bieden.